Varje anställds kompetens och engagemang är avgörande för organisationens effektivitet.

Team work

”Genom att skapa förutsättningar för att dra nytta av medarbetarnas kraft kan man åstadkomma underverk och överträffa verksamhetens mål”.

Här kommer det några tips för att engagera era medarbetare på arbetsplatsen.

  1. Sätt tydliga mål som medarbetarna är delaktiga i

Se till att alla förstår syftet med deras arbete. Ju mer ni fokuserar på kundernas och samhällets nytta, desto lättare är det att utföra arbete av hög kvalitet. Formulera även tydliga och relevanta mål på kort och medellång sikt. Bryt ner målen till den nivå där medarbetarna direkt kan påverka. Bra mål är konkreta, realistiska och mätbara – och de bör följas upp regelbundet. Glöm inte att fira när mål och delmål uppnås.

2. Involvera medarbetarna i utveckling och förändringar

Fråga medarbetarna hur de vill bidra till verksamhetens utveckling för att nå de uppsatta målen tillsammans. Förändringsplaner som utvecklats i samarbete med personalen har större chans att lyckas än de som bara utarbetats av ledningen och cheferna. Tydliggör ansvar och beslutsbefogenheter i varje fråga så att delaktighet inte blandas ihop med konsensus eller vetorätt. Dra nytta av den kreativitet som uppstår när olika perspektiv, bakgrunder och intressen möts bland medarbetarna.

3. Utveckla kompetenser i organisationen

Forskning visar att våra prestationer starkt påverkas av de förväntningar vi har på oss själva och våra kollegor. Utgå från att varje medarbetare alltid gör sitt bästa och tar ansvar för sitt arbete. Tro också på att alla kan utveckla nya kompetenser och bli bättre än de är idag. Uppmuntra upptäckandet av ”dolda talanger” och be kollegor att dela med sig av sin kunskap. Missa inte tillfällen att ge beröm och bekräftelse för höga förväntningar.

4. Ge frihet och ansvar för arbetsuppgifter och processer

Medarbetare som upplever att arbetsgivare och chefer ger dem frihet och ansvar trivs bättre på jobbet och presterar bättre. Säkerställ att ansvaret för viktiga arbetsuppgifter och processer är tydligt definierat. Delat ansvar i grupp kan leda till brist på ansvarstagande, och den som har ansvar på papper men ingen faktisk befogenhet tappar snart motivationen.

5. Ge feedback och beröm för handlingar och beteenden

Beröm är en effektiv glädjespridare och ett kraftfullt verktyg för påverkan. Det du berömmer oftast och mest kommer att förstärkas, särskilt om du fokuserar på konkreta handlingar och beteenden. Det är också viktigt att vara tydlig om saker som inte fungerar bra, men begränsa kritiken till frågor som individen eller gruppen kan påverka. Kritisera aldrig en enskild medarbetare inför kollegorna. Uppmuntra också medarbetarna att ge varandra feedback.

6. Framhäv goda exempel

Skapa rutiner för att regelbundet och systematiskt dela positiva exempel. Till exempel kan varje personalmöte eller veckobrev innehålla en sektion för detta ändamål. Exempel kan handla om prestationer som är i linje med organisationens värderingar, medarbetare som har testat nya tillvägagångssätt eller någon som har löst ett problem. Främja en kultur där medarbetarna aktivt uppmärksammar och berömmer både sina egna och andras insatser, och motverka aktivt Jantelagen.

7. Se alla medarbetare

Alla medarbetare är unika individer med olika kompetenser och behov. En ny anställd behöver annan typ av ledarskap än någon som nyligen befordrats eller någon som befinner sig i en svacka efter många års framgångar. Visa intresse för hur medarbetarna arbetar, tänker och upplever ditt ledarskap. Lyssna noggrant, och kom ihåg bemärkelsedagar och traditioner som kan användas för att stärka och bekräfta relationer.

8. Utveckla organisationen genom att lära av varandra

Organisationer och företag som framgångsrikt integrerar lärande i det dagliga arbetet har bättre förutsättningar att lyckas på lång sikt. Säkerställ att det finns tid i schemat för att dela med sig av kunskap och utvärdera genomförda projekt och insatser. Uppmuntra medarbetarna att dela med sig av sina specialkunskaper, till exempel genom korta presentationer under en fikapaus eller lunch.

9. Upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetare

Samarbeta med varje medarbetare för att formulera långsiktiga mål att sträva mot. Dokumentera även deras styrkor och områden för utveckling, samt identifiera det stöd medarbetaren önskar. Tillsammans med konkreta åtgärder och tydliga ”att tänka på”-punkter skapar ni en individuell utvecklingsplan som kan användas som grund i utvecklingssamtal och lönesamtal. Kom ihåg att hålla antalet förbättringsområden på en hanterbar nivå.

10. Använd stöd för ledare och chefer

I en större organisation måste ledare och chefer få de bästa förutsättningarna för att utföra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt. Det inkluderar att ha en rimlig arbetsbörda, en lämplig grupp att leda och tillräckligt med tid för att balansera sitt chefskap med andra arbetsuppgifter. För att utveckla ledare och ge dem förtroende att leda behövs träning i strategiskt tänkande, långsiktigt agerande och välgrundade beslut. Se till att erbjuda nödvändigt stöd i form av utbildning, kompetensutveckling och coachning för chefer.

————————————————————————————————————————————

StigFram säkerställer den röda tråden från strategi till medarbetarnas individuella mål och agerande, med skräddarsydda program för varje organisations unika situation och utmaning, vi gör jobbet från ax till limpa.

Intresserad att veta mer? Mejla gärna till oss på info@stigfram.se så berättar vi gärna mer.

#stigfram #affärsmannaskap #målstyrning #roi #effekthemtagning #strategi #medarbetarskap #ledning&styrning #kunskapochengagemangsomlönarsig