Proaktivitet nyckeln till snabbare förbättring!

Proaktivitet

Proaktivitet är av betydelse i våra organisationer eftersom det initierar förändring, och i dagens snabbrörliga miljö är förmågan att anpassa sig och förändras en avgörande konkurrensfördel. Denna korta artikel utforskar individens proaktivitet, antingen som ett personlighetsdrag eller konkreta beteenden, och dess påverkan på utfall som prestation och karriärsframgång.

”Proaktivitet handlar om att ta initiativ för att förändra eller förbättra den situation eller det sammanhang som en individ befinner sig i”

Inom den vetenskapliga litteraturen har forskare konceptualiserat begreppet på två sätt: proaktiv personlighet och proaktiva beteenden.

En proaktiv personlighet är en stabil disposition hos en individ, vilket innebär en tendens att agera handlingskraftigt. Proaktiva personer söker aktivt efter möjligheter, tar initiativ och är ihållande i att skapa förändring. I motsats är en passiv personlighet, som tenderar att anpassa sig efter yttre omständigheter och agera reaktivt på saker som händer runt omkring.

Inte alla personer har enbart ett proaktivt eller reaktivt mönster. Majoriteten har en balans av båda och det behöver alla verksamheter komma ihåg. Rodger Bailey fann att ungefär 15–20 procent uppvisar ett tydligt proaktivt mönster och liknande andel har ett reaktivt.

Initiativ till att förbättra och förändra

Proaktiva beteenden innebär att ta kontroll över en situation och vidta konkreta åtgärder för att förändra eller förbättra den. Tre vanliga operationaliseringar av proaktiva beteenden inkluderar att ta personliga initiativ, ta ledningen och göra sin röst hörd. Beteendet representerar således konkreta initiativ för att lösa problem, förbättra arbetsprocesser och arbetsmiljö, samt att uttrycka sig i gruppsammanhang.

Varför proaktiva beteenden har betydelse i framtidens organisationer

Betydelsen av beteendet i framtida organisationer betonas av kravet på anpassningsförmåga i en snabbt föränderlig samtida miljö. För att ligga i framkant måste organisationer vara proaktiva snarare än reaktiva. Därför ökar beteendet i betydelse för dagens organisationer.

Ett proaktivt ledarskap innebär att leda en organisation på ett sätt som förutser vad som kommer att hända och agerar förebyggande för att möta förändringen eller till och med ta kontroll över händelsen. Detta är värdefullt inom branscher där innovation är nödvändig för överlevnad och i en föränderlig värld där man måste leda sin verksamhet genom mer eller mindre förutsebara förändringar.

Man bör också vara medveten om att proaktivitet kan vara en mindset baserad på hur man bearbetar information och vad man gör med den, och det går att lära sig.

Proaktivitet kan således vara en färdighet eller kompetens. Studier visar att proaktivitet har två sidor: att vara förutseende och agera i enlighet med förväntade händelser samt att vilja påverka, det vill säga att individens agerande gör en verklig skillnad.

Det finns också tre vanliga sätt att tänka och agera som normalt ingår i att vara beteendet:

  • Söka återkoppling
  • Lösning av problem
  • Skapa nätverk

Studien visar också att proaktiva ledare har en positiv inverkan på hur medarbetarna i organisationen presterar. Mer proaktiva ledare har högpresterande medarbetare.

Sammanfattningsvis har proaktiva ledare, genom att dra nytta av befintlig kunskap och se till att ny kunskap skapas inom organisationen, högpresterande team.

Vill ni veta mer hur ni kan öka er proaktivitet? Ta kontakt med oss på StigFram så berättar vi gärna mer hur vi kan hjälpa er.

StigFram är en stark affärspartner med 25-års omfattande erfarenhet av implementering och omställning till en kundcentrerad verksamhet i branscher med liknande utmaningar och ledande inom Growth-Value Chain.

Stigfram är en del av Stand Out Group som är en Paraplyorganisationen där även bolagen BestInService och Happy Team ingår.

#stigfram #ex #cx #roi #medarbterengagemeng #kundnöjdhet #resultat #effekthemtagning #ledarskap #målsyrning #obm